Garantiitingimused

Fenster Alumiinium ASi poolt garantiitingimused alumiiniumi toodele

1. Garantiitingimused

1.1. Garantii kehtib vastavalt käesolevatele garantiitingimustele. Garantii ei välista tarbijal mistahes Eesti Vabariigi seadustest tulenevate õiguste kasutamist.

1.2. Garantiitähtajaks on 2 aastat alates arve-saatelehe/müügikviitungi väljastamisest ja toote üleandmisest tarbijale. Toote parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb garantii parandamise aja kestuse võrra.

1.3. Aknale antav garantii kehtib alumiiniumi materjali keemilise vastupidavuse, alumiiniumi materjali värvipüsivuse, alumiiniumi materjali valguse ja ilmastikukindluse, sulustussüsteemi (käepide, hinged, lukud) töökindluse, aknanurkade keevitusliidete mittepurunemise, akna veepidavuse, klaaspaketide niiskuse- tolmukindluse kohta.
Pikendatud garantii kehtib juhul, kui tellija on sõlminud hoolduslepingu ja täidetakse kõik tingimused. 1-aastane garantii kehtib liikuvatele osadele ilma hoolduslepinguta. Garantii hõlmab toote materjali ja paigaldust. Garantii ei laiene toote kulumisest ja/või valest kasutusest tulenevatele defektidele.

1.4. Defekti ilmnemisel seisneb Müüja garantii defektse osa remondis või uuega asendamises. Kui aknad ei vasta olulisel määral Lepingus kokkulepitud tingimustele või seda ei saa olulisel määral kasutada ettenähtud otstarbel kohustub Müüja garantiitähtaja jooksul tasuta aknad korda tegema.

1.5. Garantii alla ei kuulu müügieseme loomulik kulumine, hooldustööd, ebaõigest kasutamisest ja hooldamisest tingitud defektid, aknas kasutatavate materjalide pinnavigastused (kraaped, muljumised), kui need on tekkinud peale toodete vastuvõtmist ostja poolt, vandalismi ja muu füüsilise vagivalla käigus tekkinud vigastused, klaaspaketi termiline purunemine.

1.6. Garantii ei kehti, kui:

-ostetud tootel ilmnevad puudused peale toote üleandmist tarbijale;
-kui toodet on remonditud teenindusasutuses, mis ei ole käesolevates garantiitingimustes garantiiteenust osutavate asutuste loetelus;
-kui erapooletu ekspertiis teeb kindlaks, et puudus ei kuulu garantii alla;
-tarbija süülisest tegevusest või tegevusetusest;
-akna ebaõigel paigaldamisel ilmnenud probleemid, kui paigaldajaks ei olnud garantiiandja või garantiiandja esindaja;
– kõvenenud vaht ei olnud kaitstud otsesest UV kiirgusest.

1.7. Garantiitähtaja möödumisel või seaduses või lepingus ettenähtud juhul Müüja garantiist tulenevad kohustused lõpevad.

1.8. Garantii ei laiene tekkinud puudustele juhul, kui akna paigaldus ei vasta aknavalmistaja paigaldusjuhendile (v.a. kui akna paigalduse teostas Müüja), Ostja kasutab aknaid selleks mitteettenähtud eesmärkidel, aknaid ei kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga, aknaid on garantii aja jooksul remondinud või parandanud Ostja või kolmas isik, Ostja on iseseisvalt aknaid täiendanud või modifitseerunud.

1.9. Garantii kehtib üksnes nõuetekohase originaalmüügidokumendi esitamisel.

Pretensioon tuleb tarbijal kirjalikult esitada 2 (kahe) kuu jooksul puudusest teada saamisest arvates. Toote puuduse ilmnemisel tuleb koheselt lõpetada toote kasutamine ja pöörduda käesolevates garantiitingimustes nimetatud garantiiteenuse töökoja poole.

1.10. Garantiid teostab Fenster Alumiinium AS. Garantiijuhtumi ilmnemisel tuleb pöörduda Fenster Alumiinium AS esindusse, võttes kaasa ostu-müügilepingu või esitades täidetult kasutusjuhendis oleva garantiitalong.

1.11. Kauba omandiõiguse muutumine ei mõjuta Müüja ostu-müügilepingust tulenevat garantiikohustust.

1.12. Toodete transport töökotta või garantiiremondi teostaja sõit kohale toimub garantiiandja kulul ning on tarbijale tasuta.

1.13. Garantiiremont teostatakse mõistliku aja jooksul sellest teada saamisest arvates.

2. Tarbija õigused

2.1. Tarbijal on õigus nõuda ostetud toote garantiis ettenähtud tingimustel tasuta parandamist või välja vahetamist, kui parandamine ei anna soovitud tulemusi.

2.2. Tarbijal on õigus saada vahetatud tootele või toote osale algse müügigarantiiga sama kestvusega uus garantii.

2.3. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

Garantii teostaja: Fenster Alumiinium AS, Tööstuse 1, Lagedi, Harjumaa, Eesti Vabariik. Telefon: 6 388 312.

Raynaers Aluminium NV/SA annab oma garantii “10Y SYSTEM GARANTEE”.