Üldtingimused

AS Fenster Alumiinium Töövõtulepingu Üldtingimused

1. Üldtingimuste ulatus

1.1. Käesolevad AS Fenster Alumiinium (edaspidi Töövõtja) Töövõtulepingu Üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) kehtivad kõigi juriidiliste ja füüsiliste isikute (edaspidi Tellija) suhtes, kes soovivad tellida Töövõtja ettetellitavate kaupadena nimistus fikseeritud kaupu (edaspidi Kaup või Kaubad) ja/või teenused (edaspidi Teenus või Teenused). Tellijat ja Töövõtjat nimetatakse edaspidi Üldtingimustes ja Tellija ja Töövõtja vahel sõlmitavas Töövõtulepingus (edaspidi Töövõtuleping) eraldi Pool või ühiselt Pooled.

1.2. Kaubad ja teenused peavad vastama kehtivatele kvaliteedinõuetele, standarditele ja kasutustingimustele.

1.3. Töövõtja ja Tellija vahelistes Kaupade ja/või Teenuste tellimisega seotud suhetes lähtutakse Töövõtulepingust, Tellija ja Töövõtja vahelistest muudest kokkulepetest, Üldtingimustest, Eesti Vabariigi õigusaktidest ning headest kauplemistavadest.

2. Kaupade ja teenuste tellimise tingimused

2.1. Kauba ja/või Teenuste tellimus vormistatakse Töövõtulepingu sõlmimisega.

2.2. Tellimus täidetakse Töövõtulepingus sätestatud tähtaja jooksul. Tellitud Kauba üleandmise ja/või Teenus(t)e osutamise konkreetse kuupäeva ja aja määramise õigus on Töövõtjal. Kauba üleandmise ja/või Teenus(t)e osutamise kuupäeva ja aja teatab Töövõtja Tellijale ette. Kui Poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti, toimetatakse tellitud Kaup kohale Töövõtja transpordiga Tellija kulul. Kuni Töövõtulepingu summa täieliku laekumiseni on tellitud Kaubad AS Fenster Alumiinium omand. Kauba juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko läheb Tellijale üle Kauba üleandmisega. Tellija on kohustatud tellitud Kauba või Teenuste osutamise tulemusena valmis töö vastu võtma.

2.3. Tellija on kohustatud viibima Kauba üleandmise ja/või Teenuste osutamise kohas ja käesoleva lepingu alapunkti 2.2. kohaselt kooskõlastatud ajal. Paigaldus- või viimistlustööde alustamise ajaks on Tellija kohustatud:

2.3.1. Varustama Töövõtjat üldelektriga ja veega;

2.3.2. Võimaldama Töövõtjale ligipääsu ava(de)le;

2.3.3. Tagada tööks vajaliku ruumi (vähemalt 1m) ning kaitsta ruumi põrandad kile või muu vahendiga, vältimaks põranda vigastamist.
Juhul kui Tellija ei täida käesolevas alapunktis ettenähtud kohustusi, on Töövõtjal õigus nõuda kohustus(t)e mittetäitmisega talle tekitatud kahjude hüvitamist, millesse kuuluvad tööjõu-, transpordi-, lao- ja dokumendikäitluse ja muud kulud. Tellijale on käesolevas alapunktis nimetatud kulude tasumise aluseks Töövõtja poolt esitatud arve.

2.4. Kui tellitud Kauba üleandmise koht on Töövõtja ladu, on Tellija kohustatud Kauba üleandmise kohast ära viima 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast Kauba valmimise teatise (kirja, faksi või e-kirja) kättesaamist. Iga järgneva päeva eest maksab Tellija Töövõtjale Kauba hoiustamise tasu 2 EUR 1 (ühe) eseme kohta päevas.

2.5. Töövõtja on kohustatud osutama üksnes neid Teenuseid, mis on ette nähtud Poolte vahel sõlmitud Töövõtulepinguga.

2.6. Ettemaksu või teiste lepingujärgsete maksete hilinemisel on Töövõtjal õigus tellimus täita oma äranägemisel või Töövõtuleping lõpetada ja nõuda Tellijalt kahju hüvitamist kooskõlas käesolevate Üldtingimuste alapunktiga 4.4.

2.7. Vanade akende demonteerimisteenuse tellimisega kinnitab Tellija, et ta on teadlik sellest, et maja või hoone välisfasaadi võidakse kahjustada ja ta on nõus kahju tekitamisega.

2.8. Tellija peab kontrollima tellitud tööde täitmist, muu hulgas andma Töövõtjale juhiseid või muul viisil kaasa aitama tööde teostamisele. Töövõtjal on kohustus teavitada Tellijat tellitud Teenuste osutamisel või tööde tegemisel tekkivatest probleemidest ning nõuda Tellijalt juhiseid ja infot.

2.9. Teenuste osutamisel juhindub Töövõtja kehtivatest ehitusnormidest ja -eeskirjadest ja osutab Teenuseid vastavalt projektdokumentatsioonile, heale ehitustavale, kinnitatud ehitustehnoloogiale, Eestis kehtivatele normidele, standarditele ning seadustele.

2.10. Kui Tellija on nõudnud Töövõtjalt töös selliste muudatuste tegemist või lahenduste ja meetodite kasutamist, mis võivad põhjustada lisariske ja täiendavaid kulutusi ja Töövõtja on kirjalikult teatanud Tellijale võimalike lisariskide ja täiendavate kulutuste tekkimisest, ei kanna ta vastutust võimalike kahjude tekkimisel.

2.11. Kui tellimuse täitmise ajal muutuvad Töövõtulepingu täitmisel aluseks võetud andmed, olukorrad (näiteks õigusaktides sätestatud nõuete muutumine) või muud kohustuslikud nõuded, siis kohustuvad Pooled lepingut vastavalt muutma.

2.12. Juhul, kui Pooled on avastanud tekkida võiva või juba tekkinud vea või kahju, on nad kohustatud sellest viivitamatult teisele Poolele teatama ja võtma kasutusele kõik võimalikud meetmed kahju ärahoidmiseks ja/või juba tekkinud kahju ulatuse vähendamiseks.

2.13. Tellija peab Töövõtjaga tegema vajalikul määral koostööd, et vältida viivitusi ja takistusi Töövõtulepingu tähtaegadest kinnipidamisel ning tellimuse õigeaegsel täitmisel. Töövõtjal on õigus nõuda tööde lõpptähtaja edasilükkamist juhul kui:

2.13.1. Tellija pole õigeaegselt või nõuetekohaselt täitnud Üldtingimuste alapunktis 2.3. sätestatud kohustusi, va juhul kui Tellija poolne viivitus on õigustatud ja põhjendatud või tuleneb Töövõtja enda tegevusest või tegevusetusest;

2.13.2. Tööseisakud, katkestused ja nendega seotud ümberkorraldused on põhjustatud ametkondade ja ettevõtete poolt tööde teostamise ajal tehtud ettekirjutustest, mille järgimine töö käigus on Töövõtjale kohustuslik;

2.13.3. Kui Tellija nõudel teostatakse lisatöid, mille maksumus moodustab rohkem kui 5 % Töövõtulepingu hinnast (ilma käibemaksuta).

2.14. Uute akende/uste paigaldamise teenuse tellimisel on Tellija kohustatud hankima kõik antud tellimuse teostamiseks vajalikud kooskõlastused ja load (sh kohaliku omavalitsuse ja/või korteriühistu nõusoleku) ja tasuma nende hankimisega seotud maksed. Akende/uste paigaldamise teenuse osutamine toimub Tellija enda vastutusel ja Tellija kannab kõik kahjud, mis tal võivad tekkida seoses omapoolse kohustuste mittetäitmisega.

2.15. Tellija on vastutav kahjude eest, mis Töövõtjale võivad tekkida Tellija-poolsete vigade või hooletuse tõttu.

2.16. Juhul, kui Tellija soovib paralleelselt Töövõtulepingus tellitud Teenuste raames tööde teostamisel kaasata töödega otseselt seotud valdkonnas tehtavate tööde tegemiseks Kaastöövõtjat, on ta kohustatud sellest Töövõtjale kirjalikult teatama. Tellija on kohustatud Töövõtjaga kokku leppima Töövõtja vastutuse ulatuse Kaastöövõtja poolt teostatud töödele ning tingimused selle rakendamiseks (vajadusel sõlmima kõigi osapoolte vahelisi õigusi ja kohustusi sätestava kokkuleppe). Kaastöövõtja poolt teostatud tööde eest vastutuse ulatust puudutava kokkuleppe puudumise korral Poolte vahel, vastutavad Pooled Töövõtulepingust tulenevate enda kohustuste eest ja vastavalt tööde määratud eesmärgile. 2.17. Tellija kannab vastutust Töövõtjale esitatud andmete õigsuse ja ammendavuse, samuti Töövõtjale antud juhiste õigsuse eest. Tellija vastutab muu hulgas Kaastöövõtja poolt Töövõtjale tekitatud kahjude eest või Kaastöövõtja tegevuse tulemusena Töövõtulepingu kohase täitmise takistuste eest juhul, kui kõiki asjaolusid arvesse võttes oleks Tellija saanud vastavad kahjud või takistused oma tegevusega ära hoida.

2.18. Tellija tasub tellimuse täitmise käigus läbiviidavate vältimatute ja põhjendatud uurimis- ja katsetustööde eest. Töövõtjal on kohustus Tellijat sellistest töödest eelnevalt teavitama.

2.19. Tellijal ei ole õigus kõrvaldada puudusi, vaegtöid, praaktöid jms, välja arvatud juhul, kui Tellija on sellise töö vajadusest Töövõtjale kirjalikult teatanud ja viimane ei ole 5 (viie) tööpäeva jooksul asunud puudusi kõrvaldama. Sellisel juhul on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt nende kulude hüvitamist, mis Tellija kandis esinenud puuduste parandamisel oma vahenditega.

2.20. Töövõtja ei vastuta garantiiperioodi jooksul tekkivate vigade eest, kui vead on tekkinud Kauba ebaõigest (väärast) käitlemisest ja/või temperatuuri- või niiskusrežiimi rikkumisest.

2.21. Töövõtulepingu võib kumbki Pool mõjuval põhjusel mõistliku etteteatamistähtajaga lõpetada, eelkõige kui lepingut lõpetavalt Poolelt ei saa kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda Töövõtulepingu täitmise jätkamist kuni kokkulepitud tähtpäevani.

2.22. Tellijal on mõjuval põhjusel õigus Töövõtuleping lõpetada eelkõige, kui:

2.22.1. ilmnevad asjaolud, mille tulemusena tellimuse täitmine on muutunud võimatuks;

2.22.2. Töövõtja ei alusta tellimuse täitmist mõistliku aja jooksul pärast Töövõtulepingu jõustumist või teostab tellimuse raames tellitud töid nii aeglaselt, et tellimuse täitmine Töövõtulepingus kokkulepitud tähtajaks on ilmselt võimatu;

2.22.3. Tellija kirjalikule märkusele vaatamata ei suuda Töövõtja täita temale Töövõtulepinguga pandud kohustusi kokkulepitud tingimustel ning head tava järgides.

2.23 Töövõtjal on mõjuval põhjusel õigus Töövõtuleping lõpetada eelkõige, kui:

2.23.1. Tellija ei täida Töövõtulepinguga võetud kohustusi;

2.23.2. Tellija lõpetab oma tegevuse või osutub maksujõuetuks või tema suhtes kuulutatakse välja pankrott;

2.23.3. Tellija ei täida kirjalikust meeldetuletusest hoolimata Töövõtulepinguga sätestatud maksekohustusi.

3. Tellitud kaupade ja tööde üleandmine ja vastuvõtmine

3.1. Tellimuse raames tarnitud Kauba ja/või tellitud töö(de) vastuvõtmisel vormistavad Pooled vastava üleandmis- vastuvõtuakti, millele kirjutavad alla Pooled või nende esindajad. Tellija on kohustatud Kauba ja/või tellitud tööde raames tehtud töö selle vastuvõtmisel üle vaatama. Pretensioonid Kauba ja/või tellitud tööde raames tehtud töö kohta on Tellija kohustatud ära märkima üleandmis-vastuvõtuaktis. Hilisemaid pretensioone ei aktsepteerita. Juhul kui Tellija keeldub põhjendusi esitamata üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamast, loetakse tellitud Kaup ja/või Teenused vastu võetuks ilma pretensioonita.

3.2. Töövõtja poolt Kauba tarnimisel Tellijale Töövõtulepingus ettenähtud kohale eeldatakse, et Tellija asukohas või elukohas Kaupu vastuvõttev isik omab õigust Kauba ja/või tellitud töö(de) vastuvõtmiseks ning üleandmis- vastuvõtuakti(de) allkirjastamiseks Tellija nimel.

3.3. Töövõtulepingu tingimustele mittevastavuse tuvastamisel on Tellijal õigus nõuda puuduste
kõrvaldamist. Töövõtja on kohustatud alustama puuduste kõrvaldamist viivitamatult pärast vastava akti saamist Tellijalt, kõrvaldama kõik puudused mõistliku aja jooksul ning andma Kauba ja/või töö uuesti üle.

3.4. Kui Pooled ei jõua Üldtingimuste alapunkti 3.3. kohaselt kinnitatud puuduse suhtes kokkuleppele, kaasatakse akti koostamisse või kontrolli teostamisse Poolte poolt aktsepteeritud ekspert või eksperdid.

3.5. Tellijal on õigus keelduda tellimusele või kvaliteedi- ja kasutusnõuetele mittevastava Kauba vastuvõtmisest ja nõuda Kauba asendamist nõuetekohase Kauba vastu Töövõtja kulul, välja arvatud juhul, kui Kauba puudused olid Töövõtja poolt eelnevalt Tellijale teatatud ning seejärel Tellija poolt aktsepteeritud. Kui Töövõtulepingu tingimustele ei vasta tellitud töö(d), võib Tellija nõuda Töövõtjalt töö parandamist või uue töö tegemist, arvestades tellimuse hinda ja Töövõtulepingu tingimustele mittevastavuse olulisust.

3.6. Tellitud Kauba paigaldus või viimistlustööd teostatakse ainult juhul, kui Tellija on nõuetekohaselt ja täielikult tasunud Töövõtulepingu summa kooskõlas Üldtingimuste alapunktiga 4.2.

3.7. Töövõtjal on õigus Töövõtuleping lõpetada ja mitte tagastada kuni 100% Tellija poolt tasutud ettemaksust Töövõtja poolt Kauba valmistamiseks, kohaletoimetamiseks, komplekteerimiseks või hoiustamiseks tehtud kulude hüvitamiseks, kui Tellija on viivitanud tellitud Kauba Töövõtja laost väljaviimisega üle kolmkümmne (30) kalendripäeva või kui Tellija keeldub põhjendamatult Tellijale kohaletoimetatud Kauba ja/või tellitud Teenuste raames tehtud töö vastuvõtmisest. Ülejäänud Tellija poolt tasutud ettemaksu summa tagastab Töövõtja Tellijale. Töövõtulepingu lõpetamisest teatab Töövõtja Tellijale kirjalikult.

4. Arveldused

4.1. Oma majandus- või kutsetegevuses tegutsev Tellija tasub tellitud Kauba ja/või Teenuste eest kuni 100% Töövõtulepingu summast ette Töövõtja poolt esitatud arvete alusel arvel märgitud tähtajaks, kui Pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti. Tellija-tarbija tasub ettetellimistingimustel tellitud Kauba ja/või Teenuste eest ette kuni 50% Töövõtulepingu summast vastavalt Töövõtja poolt esitatud arvele.

4.2. Tellija on kohustatud Töövõtja poolt esitatud arve alusel tasuma kogu tellitud Kauba ja/või Teenuste maksumuse (Töövõtulepingu summa) arvel märgitud kuupäevaks kas Töövõtja kassasse või panka Töövõtja arves märgitud arveldusarvele. Maksekorralduses on Tellija kohustatud märkima Töövõtulepingu numbri.

4.3. Kui Töövõtulepingust loobub Tellija, on Töövõtjal õigus saada tasu ettevalmistatud Kauba ja nõuetekohaselt tehtud töö eest, millele lisandub 50% Töövõtulepingu summast. Tellijal ei ole 50% Töövõtulepingu summast tasu maksmise kohustust juhul, kui lepingust loobumine oli tingitud Töövõtja süül lepinguliste kohustuste täitmata jätmisest ja Töövõtja süü on dokumentaalselt tõendatud.

4.4. Kui Töövõtulepingust loobub Töövõtja Tellijast sõltuvatel põhjustel, on Tellija kohustatud Töövõtjale tasuma juba valmistatud Kauba ja/või teostatud tööde eest ning lisaks sellele tasuma Töövõtjale leppetrahvi 50% Töövõtulepingu summast.

4.5. Kui ettemakse tasunud Tellija tegevuse tõttu Töövõtuleping ennetähtaegselt lõpetatakse, jääb ettemaks Töövõtjale Töövõtulepingu järgi tasumisele kuuluvate maksete või muude Töövõtja poolt õigustatult nõutavate ja maksmisele kuuluvate tasude katteks.

4.6. Juhul, kui Tellija hilineb maksmisega üle 10 (kümme) päeva, on Töövõtjal õigus Leping lõpetada ja nõuda kahjude hüvitamist. Tellija poolt mis tahes makse tasumisega viivitamisel on Tellija kohustatud maksma Töövõtjale viivist 0,5% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.

5. Vaidluste lahendamine

5.1. Kõik Töövõtulepingu täitmisest tulenevad vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistel ei saavutata Pooli rahuldavat kokkulepet, lahendatakse vaidlused kostja asukoha või elukoha kohtus. 5.2. Töövõtulepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad Pooled Töövõtulepinguga ja Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras ja ulatuses.

5.3. Pool hüvitab teisele Poolele Töövõtulepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmisega või mittenõuetekohase täimisega tekitatud varalise kahju v.a saamata jäänud tulu.

5.4. Tellija vastutab Töövõtja ees tööseisakust tingitud täiendava kulu või tekkinud kahju eest, välja arvatud juhul, kui tööseisak on põhjustatud Töövõtulepinguga vastuolus olevast Töövõtja tegevusest või tegevusetusest.

5.5. Töövõtulepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid vääramatu jõu asjaolud, mida Pooled lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega saanud ette näha.

6. Üldsätted

6.1. Kõik Töövõtulepingu täiendused ja muudatused on kehtivad, kui need on vormistatud kirjalikult ja Poolte poolt alla kirjutatud.

6.2. Töövõtulepingu allkirjastamisega kinnitab Tellija, et tellitud Kaupade tehniline lahendus, sh värvus, klaaspaketi tüüp, avatavus, käelisus ja akende mõõdud vastavad Tellija soovidele. Hilisemate muudatuste vormistamine töövõtulepingus (juhul kui tootmine seda võimaldab) on tasuline hinnaga 65 EUR/kord. Lisaks tuleb vajadusel hüvitada ka tootmisega seotud kulutused.

6.3. Üldtingimustes ja Töövõtulepingus ettenähtud juhtudel loetakse teade edastatuks kirjalikus vormis, kui teade on saadetud teisele Poolele posti, e-posti või faksi teel.

6.4. Töövõtja kohustub varustama Tellija Kauba eestikeelsete kasutusjuhendite ja garantiitingimustega.

6.5. Töövõtuleping jõustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja kehtib kuni Poolte lepinguliste kohustuste täitmiseni või lõppemiseni muul alusel.